Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1. Εκπαίδευση – Τηλεκπαίδευση

1.1 Καινοτομία στη Διδασκαλία
Εξαιρετική διδακτική πρωτοβουλία που εμπνέει τη μάθηση και την πρόοδο μέσω καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων.

1.2 Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία
Η αναβάθμιση στη συνολική οργάνωση ή/και λειτουργία μιας Εκπαιδευτικής Μονάδας, που έχει επιφέρει βελτίωση στη μαθησιακή εμπειρία
των διδασκόμενων, με θετικό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή καθημερινότητα ή/και στην προσωπική ζωή τους.

1.3 Ψηφιακή Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική Μονάδα που αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία και παρέχει στους διδασκόμενους σύγχρονες διαδικτυακές υπηρεσίες, ψηφιακό
και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, πλατφόρμες ή εφαρμογές κ.ά., που
ενισχύουν και εμπλουτίζουν τη μαθησιακή εμπειρία.

1.4 Εξ αποστάσεως ή/και Υβριδική Εκπαίδευση [New]
Εκπαιδευτική Μονάδα που παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες εκπαίδευσης online/εξ αποστάσεως ή hybrid, με υψηλής ποιότητας διδασκαλία,
μαθησιακή εμπειρία και υποστήριξη.

1.5 Επένδυση ανά τομέα Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτική Μονάδα που εξειδικεύεται σε επιμέρους τομείς εκπαίδευσης μέσω επενδύσεων σε ειδικές εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο
προσωπικό, συνεργασίες κ.λπ.

1.5.1 Θετικές Επιστήμες
1.5.2 Πληροφορική
1.5.3 Αθλητισμός
1.5.4 Πολιτισμός
1.5.5 Ξένες Γλώσσες
1.5.6 Ρομποτική & ΑΙ [New]
1.5.7 Μουσική [New]
1.5.8 Άλλο

1.6 Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες & Ειδικά Σχολεία
Εκπαιδευτική Μονάδα που αποδεδειγμένα βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας και της εκπαίδευσης που παρέχονται σε διδασκόμενους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, π.χ. κινητικές, αναπτυξιακές, μαθησιακές ιδιαιτερότητες κ.ά. Οι υποψηφιότητες μπορούν να αναφέρονται και να περιλαμβάνουν ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, στοχευμένα προγράμματα, ειδικά σχολεία κ.α. για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών.

1.7 Εκπαιδευτικές Virtual ή Φυσικές Επισκέψεις & Βιωματική Μάθηση
Εκπαιδευτική Μονάδα που παρέχει στους διδασκόμενους ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεματικών εκπαιδευτικών virtual ή φυσικών επισκέψεων, με στόχο να ενισχυθεί και να εμπλουτιστεί το γνωσιακό αντικείμενο δια της βιωματικής μάθησης.

1.8 Ανάπτυξη Οριζόντιων Δεξιοτήτων
Εκπαιδευτική Μονάδα που στο πλαίσιο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, επενδύει σημαντικά στην ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) των διδασκόμενων, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η ομαδική εργασία, η επικοινωνία, η οργάνωση και διαχείριση χρόνου, η προσαρμοστικότητα κ.ά.

1.9 Δια Βίου Μάθηση & Απασχολησιμότητα
Εκπαιδευτική Μονάδα που διακρίνεται για τον εξαιρετικό σχεδιασμό, την άριστη απόδοση και την ολοκληρωμένη υποστήριξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης, που εξοπλίζει τους διδασκόμενους με γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στην σύγχρονη αγορά εργασίας (π.χ. ψηφιακές και νέες δεξιότητες), ενισχύοντας την απασχολησιμότητά τους.

1.10 Καινοτομία στην Έρευνα
Εκπαιδευτική Μονάδα που προωθεί και ενθαρρύνει το ερευνητικό έργο με αποτέλεσμα να εμπνέει τους διδασκόμενους, το διδακτικό προσωπικό και το ευρύ κοινό και να ασκεί σημαντική επίδραση στον τομέα του.

1.11 Νεανική Επιχειρηματικότητα
Επιτυχημένη πρωτοβουλία που ενθαρρύνει το πνεύμα της δημιουργικότητας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, βοηθά τους διδασκόμενους να δημιουργήσουν εικονικές επιχειρήσεις και παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

1.12 Εκπαιδευτική πλατφόρμα – εφαρμογή
Πλατφόρμα ή εφαρμογή που προσφέρει online εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

1.13 Ευεξία & Αυτοβελτίωση [New]
Πρωτοβουλία ή πρόγραμμα που ενθαρρύνει την εξέλιξη και αυτοβελτίωση των μαθητών / σπουδαστών, φροντίζει και εκπαιδεύει για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, άσκησης, σωστής διατροφής και ανάπτυξης υγιούς προσωπικότητας και ψυχικής υγείας.

1.14 Συμπερίληψη & Διαφορετικότητα [New]
Πρωτοβουλία ή πρόγραμμα που ενισχύει και ενθαρρύνει την υποστήριξη του Diversity & Inclusion στο πλαίσιο δράσης και λειτουργίας του εκπαιδευτικού οργανισμού.

1.15 Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης
Εκπαιδευτική Μονάδα που αποδεδειγμένα σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για το περιβάλλον και για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των διδασκόμενων.

Ενότητα 2. Εξωστρέφεια & Συνεργασία

2.1 Καλύτερη Καμπάνια Προσέλκυσης Σπουδαστών
Εκπαιδευτική Μονάδα που σχεδίασε και υλοποίησε την κατάλληλη καμπάνια προσέλκυσης σπουδαστών (στα social media, στον Τύπο, την Τηλεόραση, το Ραδιόφωνο κ.λπ.) με αποτέλεσμα να βελτιώσει και ενισχύει την εικόνα του, ώστε να καταστεί πρώτη επιλογή σπουδών.

2.2 Καλύτερη Ψηφιακή Παρουσία
Εκπαιδευτική Μονάδα που διαθέτει εξαιρετική ψηφιακή παρουσία μέσω της ιστοσελίδας του και έχει ενσωματώσει αποτελεσματικά στην επικοινωνία του τα social media, παρέχοντας πληροφορίες στους διδασκόμενους και στο κοινό και ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και τον διάλογο.

2.3 Καλύτερο Open Day
Εκπαιδευτική Μονάδα που διοργάνωσε την αρτιότερη εκδήλωση «open day», φυσικά ή ψηφιακά, και που κατάφερε να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό συμμετοχών, να ενημερώσει και να ικανοποιήσει τους υποψηφίους μαθητές και τους γονείς τους και να αποτελέσει έμπνευση για να αυξηθούν οι εγγραφές κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο.

2.4 Καλύτερη Σχολική Εκδήλωση
Εκπαιδευτική Μονάδα που διοργάνωσε ψηφιακά ή φυσικά την αρτιότερη εκδήλωση στο πλαίσιο κάποιας εορτής, εθνικής ή θρησκευτικής, παγκόσμιας ημέρας, open day ή άλλης αφορμής, και που κατάφερε να εμπνεύσει, να διασκεδάσει ή/και να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες.

2.5 Επιβράβευση της Αριστείας
Εκπαιδευτική Μονάδα ή φορέας που αποδεδειγμένα επιβραβεύει τους άριστους διδασκόμενους με υποτροφίες ή άλλες παροχές.

2.6 Πολιτική Οικονομικής Στήριξης Σπουδαστών
Πρωτοβουλία που έχει αποδεδειγμένα συμβάλει στην αύξηση του αριθμού των μη προνομιούχων διδασκόμενων, και ειδικότερα εκείνων από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, ατόμων με αναπηρία ή μελών μειονοτήτων.

2.7 Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας
Εκπαιδευτική Μονάδα που μέσω του γραφείου διασύνδεσης παρέχει δικτύωση και πρόσβαση σε δυνητικούς εργοδότες (π.χ. μέσω της πρακτικής άσκησης), ώστε οι διδασκόμενοι να απολαμβάνουν ευκαιρίες για να εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες τους για επαγγελματική σταδιοδρομία.

2.8 Συνεργασία με Επιχειρηματικούς Φορείς και Οργανισμούς
Εκπαιδευτική Μονάδα που σε συνεργασία με επιχειρηματικό φορέα ή οργανισμό, δημιουργεί έργο που αποδίδει σημαντικά και αποδεδειγμένα οφέλη στους διδασκόμενους, στην επιχειρηματικότητα, στην οικονομία και στο κοινωνικό σύνολο.

2.9 Δεσμός με την Κοινωνία
Εκπαιδευτική Μονάδα που αποδεδειγμένα συνεργάζεται με φορείς της τοπικής κοινωνίας (τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικούς φορείς, αθλητικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, ΜΚΟ, νοσοκομεία, πυροσβεστική υπηρεσία κ.ά.) σε έργα κοινής ωφέλειας.

2.10 Διεθνείς Φοιτητές
Εκπαιδευτική Μονάδα που παρέχει το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον και τα κίνητρα ώστε να ενθαρρύνει την έλευση ξένων διδασκόμενων.

Ενότητα 3. Διοίκηση, Οικονομία & Εγκαταστάσεις

3.1 Διαχείριση έκτακτης ανάγκης – Covid Conscious
Ενέργεια/εγκατάσταση/πρωτοβουλία που εξασφάλισε τη βέλιστη εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 και την ασφάλεια διδασκόμενων και προσωπικού.

3.1.1 Σχέδιο απομακρυσμένης εργασίας για το προσωπικό
3.1.2 Επανασχεδιασμός εγκαταστάσεων & ειδικές εγκαταστάσεις/πρωτοβουλίες στο φυσικό χώρο
3.1.3 Βέλτιστη χρήση τεχνολογίας για ψηφιακό μετασχηματισμό

3.2 Βέλτιστη Αξιοποίηση Οικονομικών Πόρων
Εκπαιδευτική Μονάδα που μέσω χρηματοδότησης (π.χ. σε συνεργασία με κάποιον επιχειρηματικό φορέα, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με φιλανθρωπικούς οργανισμούς κ.ά.), αποδεδειγμένα δημιουργεί και προωθεί ένα βιώσιμο περιβάλλον λειτουργίας και εργασίας, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

3.3 Ανθρώπινο Δυναμικό
Εκπαιδευτική Μονάδα που επενδύει στην προσέλκυση και ανάπτυξη του βέλτιστου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στη διαμόρφωση του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος.

3.4 Υγεία & Ασφάλεια
Εκπαιδευτική Μονάδα που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τις παροχές υγείας και ασφάλειας προς τους διδασκόμενους, τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό και που παρέχει υγιεινή διατροφή σε εξαιρετικές εγκαταστάσεις εστίασης.

3.5 Σχολικές Μεταφορές
Εκπαιδευτική Μονάδα που παρέχει την ασφαλέστερη, πιο αποτελεσματική, πιο άνετη και «πράσινη» μεταφορά των διδασκόμενων.

3.6 Κτίριο & Εγκαταστάσεις
Εκπαιδευτικός Οργανισμός που διαθέτει το αρτιότερο κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων, αισθητικά, τεχνολογικά και αρχιτεκτονικά, φιλικό στο περιβάλλον, που διευκολύνει τη μετακίνηση ατόμων με κινητικές δυσκολίες, που διευκολύνει και ενθαρρύνει τη διαδικασία της μάθησης, βελτιώνει τη διδακτική και μαθησιακή εμπειρία, με άρτιες εγκαταστάσεις αιθουσών διδασκαλίας, αμφιθεάτρων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών, αθλητικές, διαμονής, εστίασης κ.ά.

3.7 Ενίσχυση της Αειφορίας [New]
Πρωτοβουλία ή επένδυση που ενισχύει τη βιωσιμότητα, στο πλαίσιο λειτουργίας του εκπαιδευτικού οργανισμού και της αναβάθμισης των εγκαταστάσεών του, ως μίας υπέυθυνης επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, ευαισθητοποιώντας έτσι παράλληλα προς την κατεύθυνση της αειφορίας το εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και τους μαθητές/σπουδαστές.

Ενότητα 4. Miscellaneous

Σε αυτήν την ενότητα υποβάλλονται υποψηφιότητες, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των βραβείων. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της, είναι εξ’ ολοκλήρου υπό την εποπτεία της Κριτικής Επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην ενότητα “Miscellaneous” δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες – Αυτό το αναλαμβάνει η Κριτική Επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Βραβεία & Ειδικά βραβεία

Βραβεία θα δοθούν στους νικητές από κάθε κατηγορία υποψηφίων, με επιπλέον διαχωρισμό μεταξύ των δημοσιών και των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης.

Gold, Silver, Bronze
Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία

Gold (Χρυσό):
Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό):
Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία)

Bronze (Χάλκινο):
Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Αριστεία / Platinum

Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών -σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής-, να απονεμηθεί Αριστεία σε υποψηφιότητες με εξαιρετικές επιδόσεις. Απονέμεται έως ένα Platinum ανά ενότητα, στην υποψηφιότητα που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.

Εκπαιδευτικοί της Χρονιάς
Το βραβείο θα απονεμηθεί στους εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτου βαθμίδας εκπαίδευσης, κατόπιν πρότασης τρίτων ή αυτοπρότασης, οι οποίοι με το εκπαιδευτικό έργο και την πρωτοβουλία τους ενέπνευσαν, κινητοποίησαν και ευαισθητοποίησαν τα μέλη της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιούνται, έχοντας αποδεδειγμένη κοινωνική προσφορά και θετικό αντίκτυπο στα μέλη της τοπικής κοινωνίας που μετείχαν στην εν λόγω πρωτοβουλία ή/και επωφελήθηκαν από αυτή. Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.educationleadersawards.gr και είναι δωρεάν.

Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί της Χρονιάς
Τα βραβεία θα απονεμηθούν στους συμμετέχοντες, ανά κατηγορία υποψηφίων, που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσουν, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λαμβάνει τους εξής πόντους: η Αριστεία/Platinum 10 πόντους, το Χρυσό βραβείο 7 πόντους, το Αργυρό βραβείο 3 πόντους και το Χάκινο βραβείο 1 πόντο. Στο όνομα του βραβείου θα αναγράφεται η κατηγορία υποψηφίου και η φράση «…της χρονιάς». Π.χ. «Κολλέγιο της Χρονιάς», «Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης της Χρονιάς» κ.ο.κ.